Mokesčiai Kontaktai Dokumentai

SB „Gulbinai“
Sodininkų bendrija

 Laba diena!   Pirmadieniais yra vandens siurblinės profilaktinė diena. Vanduo į vandens bokštus netiekiamas.
MENIUKITA INFORMACIJA

NAUDINGOS NUORODOS

Įregistruota Juridinių asmenų registre
2004 m. rugsėjo mėn. 03 d.
Kodas 191463048
Patvirtinta s/b Gulbinai narių susirinkime
2004 m. balandžio mėn. 24 d.

Sodininkų bendrijos „GULBINAI“

ĮSTATAI

Turinys

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
 3. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
 4. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 5. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA
 6. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA
 7. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ
 8. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ
 9. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA, NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA
 10. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA
 11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
 12. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
 13. GINČŲ SPRENDIMAS


 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Sodininkų bendrija „Gulbinai“ (toliau – Bendrija) yra sodininkų bendrai įsteigta, ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
  2. Sutrumpintas Bendrijos pavadinimas – SB „GULBINAI“.
  3. Bendrijos teisinė forma – bendrija.
  4. Bendrijos buveinė: Didlaukio g. 50-17, Vilnius.
  5. Bendrija veikia Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
  6. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos respublikos bankuose.
  7. Bendrijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
  8. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
  9. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
  10. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
 2. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
  1. Bendrijos veiklos tikslai yra:
   1. įgyvendinti bendrijos narių bendrąsiais teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu;
   2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.
  2. Bendrijos tikslams įgyvendinti bendrija vykdo šiuos uždavinius:
   1. organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga Bendrijos turtui prižiūrėti ir tinkamai naudoti;
   2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus, plėtojant mėgėjiškos sodininkystės veiklą;
   3. padeda sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją;
   4. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę;
   5. organizuoja mėgėjiško sodo teritorijos planavimą;
   6. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas būsto plėtrai;
   7. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjiško sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja ir vykdo aplinkos tvarkymo talkas;
   8. bendradarbiauja su kitomos sodų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas, draugijas;
   9. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.
  3. Siekdama savo tikslų Bendrija gali:
   1. įvairiais teisėtais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti Bendrijos veiklą ir uždavinius;
   2. tuo tikslu steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos respublikos įstatymus;
   3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
   4. steigti fondus;
   5. gauti paramą iš juridinių ir fizinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
   6. turėti parduotuves ir prekiauti sodininkų užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis;
   7. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjiškos sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis, bei sudaryti bendros veiklos susitarimus.
 3. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Bendrija turi šias teises ir pareigas:
   1. verstis įstatymų nedraudžiama ūkine-komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais ir uždaviniais;
   2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
   3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
   4. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
   5. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio valstybių valdžios ir valdymo institucijų, mėgėjiškos sodininkystės mokslinių ir kitokių tyrimų bei sodininkystės švietimo reikmėms;
   6. likviduotis ir reorganizuotis.
  2. Bendrija privalo laiku mokėti įstatymu nustatytus mokesčius.
  3. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.
  4. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles.
  5. Bendrijai draudžiama:
   1. Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;
   2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
   3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą;
   4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens, mokant palūkanas;
   5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.
 4. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjiško sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti vienas iš jų.
  2. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal funkcijnę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
  3. Bendrijos narys turi šias teises:
   1. dalyvauti ir balsuoti narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizoriumi;
   2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
   3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
   4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjiškos sodininkystės produkciją;
   5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
   6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;
   7. išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys turi pilnai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai.
  4. Bendrijos narys turi šias pareigas:
   1. laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;
   2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
   3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
   4. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius;
   5. informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą;
   6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;
   7. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį, pagal iš anksto pateiktas sąskaitas;
   8. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;
   9. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, apie tai informuoti Bendrijos valdybą raštu prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles jai;
   10. perleidęs nuosavybės teisę jam priklausantį sodo sklypą išstoti iš Bendrijos.
  5. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.
  6. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.
 5. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA
  1. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
  2. Prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos valdybai. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatytą tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį. Sodininko pareiškimas yra svarstomas artimiausiame, po prašymo padavimo dienos, Bendrijos narių susirinkime. Sprendimas dėl narystės priimamas paprasta balsų dauguma. Priimti į Bendriją nariai registruojami narių registravimo knygoje.
  3. Bendrijos buveinėje turi būti sodininkų registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos data, išregistravimo iš sodininkų data.
  4. Su sodininkų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas sodininkas.
  5. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas). Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavardė, nuotrauka, sklypo numeris, sklypo plotas, įstojimo į Bendriją data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos pirmininko parašas. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų papildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.
  6. Narystė Bendrijoje pasibaigia:
   1. nariui mirus;
   2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą;
   3. nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos;
   4. Bendriją likvidavus.
  7. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:
   1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos parašęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip prieš 10 dienų;
   2. Bendrijos narys gali būti pašalinamas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kai Bendrijos narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių, grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.
  8. Asmenys, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, per 15 dienų privalo sudaryti su Bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ne Bendrijos nariai atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Asmenims, išstojusiems ar pašalintiems iš Bendrijos jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.
 6. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA
  1. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
   1. keisti Bendrijos įstatus;
   2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;
   3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
   4. iš bendrijos narių rinkti revizorių ir tvirtinti jo darbo reglamentą;
   5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką;
   6. vertinti Bendrijos valdybos veiklą, tvirtinti metinę bendrijos ūkinės finansinės veiklos ataskaitą ir revizoriaus išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;
   7. spręsti naujų narių priėmimo į Bendriją, narių skatinimo, drausminimo ir šalinimo iš Bendrijos klausimus;
   8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;
   9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus tvarkos taisykles;
   10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;
   11. priimti sprendimą del Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
   12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją;
   13. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti bendrijos likvidavimą;
   14. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;
   15. spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus;
  2. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.
  3. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
  4. Bendrijos susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarką:
   1. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdyba bei 1/10 Bendrijos narių;
   2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu;
   3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai Bendrijos valdybai pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi vykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos;
   4. jei Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per 10 dienų nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/4 Bendrijos narių sprendimu;
   5. eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos;
   6. neeiliniai narių susirinkimai šaukiami Bendrijos valdybos iniciatyva arba ne mažiau kaip 1/10 Bendrijos narių iniciatyva;
   7. Bendrijos valdyba ar nariai, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą, turi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentose pranešimą apie šaukiamą narių susirinkimą ir nurodyti susirinkimo data, vietą, bei pateikti susirinkimo darbotvarkę. Jei susirikimo darbotvarkėje numatyta pakeisti Bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam nariui turi būti pranešama raštu;
   8. kiekvienas Bendrijos narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių;
   9. Bendrijos narių suirinkime teisėtai dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Narys, dalyvaujantis Bendrijos narių susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, nesantis Bendrijos nariu, taip pat turi pateikti ir dokumentą, patvirtinantį jo teisę balsuoti narių susirinkime. Narių registravimo sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai, balsavę raštu;
   10. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus Bendrijos narių susirinkimo metu pasirašo visi Bendrijos nariai;
   11. protokolą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kartu gali pasirašyti ir Bendrijos narių įgalioti asmenys;
   12. protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrijos susirinkimo dienos. Prie Bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: Bendrijos narių susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
  5. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais - kvalifikuota pakartotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, nepriklausomai kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime.
  6. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimai paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.
  7. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri yra ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų priimami sprendimai dėl nario pašalinimo iš Bendrijos, Bendrijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo, Bendrijos pertvarkymo, Bendrijos likvidavimo, Bendrijos likvidavimo atšaukimo.
  8. Balsavimas Bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių.
  9. Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu.
  10. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:
   1. apie savo sprendimą balsuoti raštu bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios;
   2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuotijantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu;
   3. balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.
 7. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
  2. Bendrijos valdymo organas yra Bendrijos valdyba, jos narių skaičius – 7 (septyni).
  3. Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
  4. Bendrijos valdybos nariai gali būti atšaukiami bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kuris priimamas paprasta balsų dauguma. Bendrijos narių susirinkimas dėl Bendrijos valdybos narių atšaukimo organizuojamas ta pačia tvarka kaip ir kiti Bendrijos narių susirinkimai.
  5. Bendrijos valdyba veikia pagal Bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka Bendrijos narių susirinkimas.
  6. Bendrijos valdyba:
   1. organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos įstatų;
   2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
   3. veikia Bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius. Sodininkų bendrijų įstatymo nurodytus sandorius bendrijos valdyba gali sudaryti, kai yra toks narių susirinkimo sprendimas;
   4. įgyvendina Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą;
   5. sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia Bendrijos narių susirinkimui;
   6. tvarko ir saugo bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus;
   7. šių įsatų nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus Bendrijos narių susirinkimui;
   8. Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia Juridinių asmenų registrui;
   9. įstaymų nustatytus viešus pranešimus skelbia respublikiniame dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Viešą informaciją praneša registruotu laišku arba pasirašytinai. Kitą informaciją Bendrijos nariams skelbia Bendrijos skelbimų lentose, o įstatų nustatytais atvejais praneša raštu;
   10. teikia Bendrijos nariams reikalingą informaciją;
   11. atlieka kitas Sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų teisės aktų, taip pat šių įstatų nustatytas pareigas.
  7. Bendrijos valdyba nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą.
  8. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
  9. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą.
  10. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
  11. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei Bendrijos valdybos narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai.
  12. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizoriui būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai.
  13. Ne vėliau kaip 10 dienų iki eilinio Bendrijos narių susirinkimo Bendrijos valdyba privalo parengti Bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai Bendrijos einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, Bendrijos veiklos planai ir prognozės.
  14. Bendrijos valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai.
 8. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ
  1. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizorius. Revizorius renkamas narių susirinkime 3 metų kadencijai.
  2. Revizoriumi negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
  3. Revizorius:
   1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;
   2. informuoja bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie bendrijos veiklos pažeidimus;
   3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;
   4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikaluja ne mažiau kaip 1/4 Bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui.
 9. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA, NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA
  1. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, taip pat lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.
  2. Nepiniginiai įnašai įvertinami Bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą Bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.
  3. Bendrijos Valdybos organizuojamuose bendro naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos nariai. Jei Bendrijos narys negali tokiose talkose dalyvauti, jis privalo įmokėtį į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių susirinkimo nustatytą piniginį įnašą, kuris panaudojamas samdomų darbuotojų darbui apmokėti. Bendrijos valdyba privalo apskaityti talkose dirbančių Bendrijos narių ir jo šeimos narių darbo sąnaudas ir šias sąnaudas užskaityti kaip įnašą bendrijos narių susirinkimo patvirtinta tvarka.
 10. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA
  1. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
  2. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teisė priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (tvoros, vartai, poilsio aikštelės, pliažai, miškai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjiško sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.
  3. Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir prireikus jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė. Bendrijos valdyba bendrojo naudojimo objektų aprašą viešai paskelbia nariams ir pateikia jį kitiems žinomiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti turto inventorizaciją atlikti iš naujo. Sprendimus dėl pakartotinės inventorizacijos priima Bendrijos narių susirinkimas.
  4. Bendrijai priklausančio nuosavybės teise turto sąrašas tvirtinamas bendrijos valdybos kiekvienais kalendoriniais metais, pateikiant turto aprašą ir kitus jį nustatančius duomenis.
  5. Bendrijos pajamas sudaro:
   1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
   2. pajamos iš Bendrijos turto;
   3. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
   4. valstybės ar savivaldybės tiksinės paskirties lėšos;
   5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai (parama, labdara, pagal testamentą, dovanojimas) perduoti ar padovanoti pinigai ir kitas turtas;
   6. kitos teisėtai įgytos pajamos.
  6. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.
  7. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
  8. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.
 11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  1. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą ruošia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba.
  2. Keisti Bendrijos įstatus gali tik Bendrijos narių susirinkimas.
  3. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
  4. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui.
  5. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
 12. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
  1. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.
 13. GINČŲ SPRENDIMAS
  1. Ginčai tarp bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
  2. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas.
  3. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui.
  4. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu.
  5. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.Bendrijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo Vytautas-Antanas Bernatavičius
2004-08-18


Atnaujinta: 2016-12-30, 12:00

KONTAKTAI

Informacija
[email protected]

Valdybos pirmininkas
Rimas Kesylis
8 611 48515

- Rekvizitai


LANKOMUMAS

Flag Counter


ORAI

Matomumas
Temperatūra
Rasos taškas
Drėgnumas %
Slėgis
Debesuotumas
Oro sąlygos
  Vėjas (),

 

© 2023  SB GULBINAI